Sisältölaatikko

http://www.siperiankissa.fi/Sibylogo.gif

Ajankohtaista SIBYssä!

Hyvää alkanutta vuotta 2019! Tuokoon se mukanaan antoisia aikoja siperiankissojen parissa!

Kuvia etusivun Valokeilaan varustettuna kissan tiedoilla (titteli, virallinen nimi, EMS-koodi, omistaja) sähköpostitse webmaster(at)siperiankissa.fi

SIBY ry> SÄÄNNÖT

Siperiankissan Ystävät ry – SIBY  SÄÄNNÖT

 

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Siperiankissan Ystävät ry. Yhdistyksestä käytetään epävirallista lyhennettä SIBY. Kotikunta Jyväskylä. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi.

 

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siperiankissan ja mahdollisten sisarrotujen harrastusta positiivisessa hengessä ja olla yhdyssiteenä siperiankissoista kiinnostuneiden ihmisten välillä niin koti- kuin ulkomailla, tehdä siperiankissoja tunnetuksi ja tukea rodunjalostusta sekä kissojen hyvinvointia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisu- tiedotus- ja valistustoimintaa, järjestää kokouksia, esitelmiä, kursseja, kissanäyttelyitä, juhlia sekä muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää toimintaa.

Yhdistys solmii yhteistyösopimuksen Suomen Kissaliitto ry:n( jäljempänä SRK tai Kissaliitto) kanssa. Yhdistys noudattaa SRK:n ja sen kautta Federation Internationale Feline (FIFe):n sääntöjä ja rotumäärityksiä.

 

3§ Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, voi harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.  Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen, tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

 

4§ Jäsenyys

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kunniajäsenet. Jäsenyyttä ei ole rajoitettu kansalaisuuden perusteella, mutta äänioikeus on vain Suomessa asuvilla.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä ilmoittamalla aikeensa yhdistykselle ja maksamalla vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.

Yhdistyksen perhejäseneksi voi päästä samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen perheenjäsen ilmoittamalla aikeensa yhdistykselle ja maksamalla vuotuisen perhejäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous määrää. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisille jäsenille ja perhejäsenille.

Kasvattaja voi liittää kasvattinsa uuden omistajan tämän suostumuksella yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Kasvattajan liittämän uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksun määrää yhdistyksen syyskokous ja se voi olla alhaisempi kuin muiden varsinaisten jäsenten jäsenmaksu.

Kunniajäsenyys on yhdistyksen myöntämä kunnian osoitus. Yhdistys voi myöntää kunniajäsenyyden henkilölle ansiokkaasta toiminnasta rodun hyväksi. Kunniajäsen on ainaisjäsen ilman jäsenmaksuvelvoitetta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

 

5§ Yhdistyksestä eroaminen

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kuluvalta toimintavuodelta. Jäsenmaksun laiminlyömisen johdosta jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua kahden viikon kuluessa sen erääntymisestä.

 

6§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista ja 1-2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus ottaa yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle vuodeksi kerrallaan 2 tilin- tarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa.

Hallituksen tehtävät:
• panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
• valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa
• ratkaista yhdistyksen jäsenyyskysymykset
• pitää jäsenluetteloa
• hoitaa yhdistyksen taloutta
• kutsua koolle yhdistyksenkokoukset, valmistaa laatia ja esittää käsiteltävät asiat yhdistyksen varsinaisille ja ylimääräisille kokouksille.
• toimittaa jäsenistölle ja Kissaliitolle tarpeelliset tiedot
• ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin joita yhdistyksen etu vaatii
• pitää yhteyksiä ulkomaisiin kissaharrastajiin sekä yhdistyksiin

 

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toinen näistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8§ Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

9§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.  Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin kokouksiin vähintään 14 päivää ennen kokousta sähköpostilla postitetulla kokouskutsulla ja ilmoituksella vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilla.

9.1 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2) Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.

3) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

4) Valitaan Kissaliiton liittokokousedustajat.

5) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

9.2 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet.

3) Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.

4) Valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet.

5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.

6) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle.

7) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

 

§10 Ylimääräinen kokous

Tarpeen vaatiessa hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 9§:ssä mainitulla tavalla, mikäli kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Käsiteltävä asia on mainittava kokouskutsussa.

 

11§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee voimaan äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

12§ Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että enemmistö annetuista äänistä on sitä kannattanut, kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on siitä tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.

 

13§ Muilta osin yhdistys noudattaa yhdistyslakia.